Aanpak

Voor projecten in de agro-business is het niet alleen belangrijk dat ze (technisch en economisch) haalbaar zijn, maar dat er ook draagvlak is bij gebruikers en omwonenden. 'Groene ideeën' vragen om een zorgvuldige opzet om ze van idee tot realiteit te brengen. Zeker voor complexere projecten, zoals de introductie van nieuwe energiesystemen in de land- en tuinbouw, maar ook voor vraagstukken over herinrichting van het landelijk gebied of over duurzamere productieprocessen, is het noodzakelijk dat alle projectstappen goed doorlopen worden.

Het is bovendien van groot belang dat alle belanghebbende partijen tijdig worden betrokken. AgriProject werkt bij complexere projecten via een helder schema. Daarbij wordt gezorgd voor een goede balans tussen de voortgang van de technische uitwerking van het project en de geleidelijk toenemende betrokkenheid van belanghebbenden en/of gebruikers. Een duidelijk voorbeeld hiervan is het geothermieproject in Koekoekspolder.